Privacybeleid SPB Mediacenter

We nemen gegevensbescherming en vertrouwelijkheid zeer serieus en voldoen aan de nationale en Europese regels inzake gegevensbescherming. Hieronder willen we de belangrijkste aspecten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens toelichten, in het bijzonder welke informatie en persoonsgegevens we opslaan en wat we ermee doen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijk instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door deze website (Spectrum Brands Mediacenter) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Duitsland (“Verwerkingsverantwoordelijke”, artikel 4, lid 7, van de AVG).

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, lid 1, van de AVG).

Dit betreft in het bijzonder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en geboortedatum, alsmede alle gegevens die u verstrekt in het kader van het aanmaken van een klantenaccount (hierna “persoonsgegevens” genoemd).

Statistische gegevens die we om technische redenen standaard verzamelen als u onze website bezoekt, en die geanonimiseerd zijn en dus niet rechtstreeks aan u als persoon kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder dit Privacybeleid. Hierbij gaat het om informatie over het aantal keren dat u onze website bezoekt, de tijd die u op onze website doorbrengt, de pagina’s die u bezoekt, informatie over uw browser, IP-adressen en software- en hardware-eigenschappen. Deze informatie wordt anoniem verzameld en verwerkt om gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze website en deze dienovereenkomstig te optimaliseren.

2.2. Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens

We verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.1. Registratie en verlening van diensten

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens wanneer u toegang aanvraagt tot het Spectrum Brands Mediacenter (registratie):

 • Bedrijfsnaam
 • Klantnummer (waar van toepassing)
 • Adres (straat, nummer, postcode, plaats)
 • Land van de statutaire zetel
 • Voor- en achternaam van de contactpersoon
 • E-mailadres van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van de contactpersoon
 • Bedrijfswebsite (waar van toepassing)
 • Handelsregisternummer van het bedrijf
 • Wachtwoord

Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te beoordelen en te verwerken, onze diensten te leveren en ten behoeve van het technische beheer.

De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub b, van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten met u.

2.2.2. Aanmeldgeheugen

Na goedkeuring van uw gegevens maken we een gebruikersprofiel voor u aan, waarin de bovengenoemde gegevens worden opgeslagen en dat is gekoppeld aan een individuele gebruikersnaam die kan worden toegewezen aan uw gebruikersprofiel.

Het systeem slaat uw eerste aanmelding en meest recente aanmelding met uw gebruikersnaam op (aanmeldgeheugen).

We gebruiken deze aanmeldgegevens om onze database met gebruikersprofielen regelmatig te controleren en op te schonen. Daarbij deactiveren we profielen die nooit of lange tijd (drie jaar) niet zijn gebruikt.

De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

2.2.3. Tracking

Bij gebruik van het Mediacenter wordt ook uw IP-adres opgeslagen (tracking).

Tracking registreert alle downloadprocessen die via het Mediacenter worden uitgevoerd. Daarbij worden de volgende gegevens samen met uw IP-adres en gebruikersnaam opgeslagen:

 • Tijdstempel: tijdstip waarop het ZIP-bestand voor dit item is gemaakt;
 • Bestands-id: uniek intern identificatienummer voor de betreffende inhoud;
 • Bestandsnaam: bestandsnaam van de betreffende inhoud.

De trackinggegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van bewijsvoering, voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging tegen vorderingen. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

2.3. Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relaties en daarna tot het verstrijken van de wettelijke maximale verjaringstermijnen (momenteel 30 jaar). De lange bewaartermijn is noodzakelijk omdat via het Mediacenter ter beschikking gestelde inhoud door auteursrechten, handelsmerken of andere wettelijke eigendomsrechten zijn beschermd en dergelijke eigendomsrechten voor lange en soms zelfs voor onbepaalde tijd geldig zijn. Voldoende verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen is niet gegarandeerd met kortere bewaartermijnen.

Na het deactiveren van uw profiel verwijderen we de gegevens in het aanmeldgeheugen (eerste en meest recente aanmeldingen). Minstens één keer per jaar controleren we onze database op profielen die nooit of lange tijd (drie jaar) niet zijn gebruikt.

Bij profielen die nooit zijn gebruikt (geen aanmelding of geen enkel downloadproces) verwijderen we dan alle profielgegevens. Hetzelfde geldt als uw profiel al is gedeactiveerd en alle trackinggegevens zijn verwijderd in overeenstemming met de hierboven beschreven termijnen voor het wissen van gegevens.

3. Hoe delen we uw persoonsgegevens met derden?

Uw persoonsgegevens worden alleen in de volgende gevallen aan derden doorgegeven:

 • Aan onze IT-bureaus die IT-diensten aan ons leveren en dergelijke gegevens alleen verwerken ten behoeve van dergelijke diensten; en
 • Aan rechtbanken, arbitrage-instanties, wetshandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties of advocaten indien dit nodig is om te voldoen aan de wet of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of rechtsvorderingen.

Indien we andere bedrijven opdracht geven om namens ons taken uit te voeren in het kader van een verwerkingsovereenkomst, en daartoe uw gegevens doorgeven, zijn deze bedrijven verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen en alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn vastgelegd in de overeenkomsten die met deze verwerkers zijn gesloten.

In gevallen waarin we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER, doen we dit alleen aan externe ontvangers in deze landen als zij voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen in overeenstemming met wettelijke vereisten, zoals een overeenkomst met modelcontractbepalingen van de EU of certificering volgens het EU-VS-privacyschild.

U kunt verzoeken om aanvullende informatie, zoals afschriften van de beveiligingsmaatregelen voor de afzonderlijke doorgiften, door contact op te nemen met dsr@eu.spectrumbrands.com.

4. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens die we verwerken,
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens,
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen (recht op overdraagbaarheid van gegevens),
 • Recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoons gegevens voor de toekomst in te trekken,
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via:

Tetra GmbH
DSR Request
Herrenteich 78
49324 Melle
Duitsland
Tel. +49 (0) 54 22 / 1 05 0
Fax +49 (0) 54 22 / 4 29 85
dsr@eu.spectrumbrands.com

We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

5. Cookies

Klik hier om meer te weten te komen over ons Cookiebeleid.

6. Gegevensbeveiliging

We streven ernaar alle technische en organisatorische mogelijkheden te gebruiken om uw gegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die een hoog beveiligingsniveau hebben en beschermd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden.

7. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming
Herrenteich 78
49324 Melle
Duitsland
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

8. Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

© Tetra GmbH, oktober 2018