Voorwaarden voor het gebruik van het Spectrum Brands Mediacenter

Vanwege de vele mogelijkheden en risico’s die het Spectrum Brands Mediacenter (hierna “Mediacenter“ genoemd) met zich meebrengt, heeft Tetra GmbH (hierna “Tetra“ genoemd) ter bescherming van u en van Tetra een aantal algemene voorwaarden opgesteld voor het gebruik van het Mediacenter. Bedankt voor uw begrip.

Het Mediacenter heeft als doel teksten, afbeeldingen en andere documenten (hierna “inhoud“ genoemd) aan te bieden.

De inhoud is voor gebruikers van het Mediacenter in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden toegankelijk voor commerciële doeleinden ten behoeve van marketing en verkoop van producten onder de merken die beschikbaar zijn in het Mediacenter, waaronder Tetra, 8in1, FURminator, IAMS en EUKANUBA.

1. Registratie/gebruikerstoegang/gebruikersaccount

1.1. Om het Mediacenter te gebruiken moet de gebruiker zich eerst registreren en een gebruikersaccount aanmaken en laten activeren. Bij de registratie voor de dienst is de gebruiker verplicht om de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid op te geven. Bij wijziging van de gegevens na registratie moet de gebruiker Tetra daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

1.2. Bij de registratie voor het Mediacenter kiest de gebruiker een eigen wachtwoord. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het bij de gebruikersnaam behorende wachtwoord niet toegankelijk is voor derden. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle handelingen die plaatsvinden onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

1.3. Na vaststelling van misbruik van zijn aanmeldgegevens dient de gebruiker Tetra hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. In geval van misbruik is de gebruiker verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

2. Beperkingen aan het gebruik van het Mediacenter

2.1. De gebruiker stemt ermee in om alleen de downloadoptie te gebruiken die beschikbaar is in het Mediacenter (download van mandje).

2.2. Het is verboden om de inhoud van het Mediacenter door middel van een hyperlink in een deelvenster (frame) op te nemen en/of weer te geven. Ook is het verboden om gegevens uit het Mediacenter te kopiëren met behulp van technische hulpmiddelen (bijv. een webcrawler of spider).

3. Rechten voor het gebruik van de inhoud

De toekenning, reikwijdte en beperking van gebruiksrechten worden geregeld door de afzonderlijke Algemene gebruiksvoorwaarden van Spectrum Brands.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik van met wachtwoord beveiligde aanmeldingen of door overtreding van de aan hem door Tetra onder punt 3 verleende rechten, en vrijwaart Tetra van alle aanspraken van derden.

5. Beëindiging van het toegangsrecht

5.1. Tetra behoudt zich het recht voor om aan gebruikers verleende toegang te allen tijde en zonder opgave van redenen te beëindigen of te blokkeren.

5.2. De gebruiker kan zijn toegangsrecht tot het Mediacenter te allen tijde door een kennisgeving van opzegging beëindigen of op verzoek laten blokkeren.

5.3. Het toegangsrecht vervalt in ieder geval bij beëindiging van de klantrelatie met de gebruiker.

5.4. Na beëindiging van het toegangsrecht kan de gebruiker zich niet meer bij het Mediacenter aanmelden met zijn gebruikersnaam en gekozen wachtwoord.

6. Privacy

Raadpleeg het afzonderlijke Privacybeleid voor informatie over gegevensbescherming en de omgang met uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het Mediacenter.

7. Overige bepalingen

7.1. Op deze gebruiksvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende relatie tussen de gebruiker en Tetra is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht.

De rechtbank te Osnabrück in Duitsland is bevoegd.

7.2. Als een van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen bij de overeenkomst verbinden zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een wettige bepaling die, voor zover mogelijk, hetzelfde beoogt als de oorspronkelijke bepaling. Als de partijen bij de overeenkomst hierover geen overeenstemming bereiken, dient de overeenkomst te worden uitgelegd zonder de desbetreffende bepaling. Dit geldt ook voor hiaten in de overeenkomst.

7.3. Tetra behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of de diensten van het Mediacenter te wijzigen of te beëindigen.

© Tetra, oktober 2018